Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2015 r. na terenie sołectw w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:

1) na terenie sołectwa Brzeźcesołtysa Ryszarda Harazina;

2) na terenie sołectwa Czarkówsołtysa Jacka Kubisa;

3) na terenie sołectwa Ćwiklicesołtysa Ludwika Kolnego;

4) na terenie sołectwa Jankowicesołtysa Michała Pudełko;

5) na terenie sołectwa Łąkasołtysa Annę Bratek;

6) na terenie sołectwa Porębasołtysa Gabrielę Januszewską;

7) na terenie sołectwa Piaseksołtysa Barbarę Psik;

8) na terenie sołectwa Rudołtowicesołtysa Andrzeja Kątnego;

9) na terenie sołectwa Studzienicesołtysa Jolantę Spek;

10) na terenie sołectwa Studzionkasołtysa Jana Brzozowskiego;

11) na terenie sołectwa Wisła Małasołtysa Teresę Kuś;

12) na terenie sołectwa Wisła Wielkasołtysa Piotra Rabaszowskiego.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1,50% pobranych podatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Pobór podatków lokalnych od osób fizycznych może odbywać się w drodze inkasa, gdzie corocznie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa inkasentów oraz zasady inkasa. Pobór podatków na terenie sołectw bezpośrednio przez sołtysa lub innego inkasenta stanowi udogodnienie dla podatników, podtrzymuje także wieloletnią tradycję w tym względzie. W związku z powyższym podejmuje się niniejszą uchwałę. W stosunku do roku 2014 procentowa wartość pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe