Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze gminy Pszczyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Pszczyna w 2015 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (M.P. 2014, poz. 935), z kwoty: 61,37 zł za 1q do kwoty: 53,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Rada Miejska na podstawie art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżania cen skupu przyjmowanych jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy. Średnia cena żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. wynosiła 61,37 zł za 1q. Rada Miejska w Pszczynie postanowiła obniżyć cenę skupu 1q żyta do kwoty 53,00 zł.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe