Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego

z dnia 3 grudnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w obrębie Koszęcin w gminie Koszęcin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 193, poz.1287 z późn. zmianami)

ogłaszam co następuje:

1. W związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z założeniem kartotek budynków i lokali, aktualizacją użytków gruntowych, utworzeniem ewidencyjnej mapy wektorowej gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym KOSZĘCIN – projekt operatu opisowo-kartograficznego po wyłożeniu w dniach od 3.09.2014r. do 23.09.2014r.

stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

2. W związku z powyższym, na podstawie art. 24a ust.9 w/w ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, określonej w punkcie 1 - zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Wicestarosta Lubliniecki


Tadeusz Konina

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe