Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 listopada 2014r.

do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie "Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 933".",

2) W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartej umowy z wykonawcą wynosi 4.289.625 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:

- w 2014 roku 59.040 zł,

- w 2015 roku 4.230.585 zł.".

3) W § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł oraz w wysokości 90 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 789.625 zł.”,

4) W § 4 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł oraz w wysokości 10 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 789.625 zł.",

5) W § 8 ust. 3 przyjmuje brzmienie: "Realizacja budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych ustaleń.".

§ 2.

Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. Strony ustalają:

1. W roku 2014 zgodnie z harmonogramem prac projektowych przewiduje się:

- wykonanie projektu koncepcyjnego i rozwiązań technicznych,

- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa,

- przygotowanie materiałów do regulacji istniejącego pasa drogowego,

- wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstukcji nawierzchni,

- wykonanie pomiarów ruchu drogowego i prognozy ruchu.

2. W roku 2014 koszt zadania wynikający z harmonogramu prac projektowych łącznie wynosi 59.040 z tego 29.520 po stronie Województwa Śląskiego oraz 29.520 po stronie Miasta Wodzisław Śląski.

3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej w kwocie łącznej określonej w ust. 2 na pisemny wniosek Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Wodzisław Śląski (29.520 zł) oraz środki własne (29.520 zł), po wykonaniu prac projektowych, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.

5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

6. W przypadku wystąpienia w 2014 r. kar umownych należnych od wykonawcy kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w ust. 2 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą."

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Wodzisław Śląski oraz dwa dla Zarządu Województwa Śląskiego.

Województwo ŚląskieMiasto Wodzisław Śląski

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Arkadiusz Chęciński

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Kieca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe