Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Myszków; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 1 grudnia 2014r.

do Porozumienia nr 200/KT/2013 z dnia 10.07.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Myszków prowadzenia zadania pn. "Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Wolności) w Myszkowie"

Tekst pierwotny

do Porozumienia nr  200/KT/2013 z dnia 10.07.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Myszków prowadzenia zadania pn. "Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Wolności) w Myszkowie"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Myszków z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26 reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Żaka


zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 200/KT/2013 z dnia 10.07.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.12.2013 r.  strony zgodnie oświadczają, że rozwiązują Porozumienie nr  200/KT/2013 z dnia 10.07.2013 r.

§ 2.

Strony zgodnie oświadczają, że zrzekają się wszelkich roszczeń jakie mogłyby powstać w związku z realizacją Porozumienia 200/KT/2013 z dnia 10.07.2013 r.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Województwa Śląskiego i jeden dla Gminy Myszków.

Województwo Śląskie

Gmina Myszków

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

BURMISTRZ


Włodzimierz Żak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe