Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Szczyrk; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 1 grudnia 2014r.

do Porozumienia nr 260/KT/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczyrk prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku”

Tekst pierwotny

do Porozumienia nr 260/KT/2013 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczyrk prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława  Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Kazimierza Karolczaka

I Wicemarszałka  Województwa Śląskiego

a

Gminą Szczyrk, z siedzibą w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Bydlińskiego


zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 6 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 260/KT/2013 z dnia 20.11.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 6.05.2014 r. i Aneksem nr 2 z dnia 8.09.2014 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi  79.704 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust.3”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Szczyrk

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Stanisław Dąbrowa


I WICEWMARSZAŁEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Kazimierz Karolczak

BURMISTRZ


Wojciech Bydliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe