Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXIX/180/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014r. dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1.

2. Dokonać zmian wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2.

3. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w 2014r. zgodnie z zał. nr 3

4. Dokonać zwiększenia dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014r. zgodnie z zał. nr 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

758

Różne rozliczenia

50 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej

50 000,00

Razem zwiększenie dochodów

50 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

70 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

70 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70 000,00

600

Transport i łączność

60 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

60 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

60 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000,00

801

Oświata i wychowanie

50 000,00

4 000,00

80101

Szkoły podstawowe

50 000,00

200,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50 000,00

- dotacje

200,00

80104

Przedszkola

3 500,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

dotacje

3 500,00

80110

Gimnazja

300,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

Dotacje

300,00

852

Pomoc społeczna

20 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

20 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 500,00

85395

Pozostała działalność

9 500,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95 000,00

90002

Gospodarka odpadami

80 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

15 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21 000,00

227 500,00

92116

Biblioteki

21 000,00

227 500,00

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

z tego:

- dotacje

21 000,00

- wydatki majątkowe

z tego:

- dotacje

227 500,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

311 000,00

261 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Zestawienie
Dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych na 2014r.

dz

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia w zł.

Dochody

Wydatki

801

80101

Szkoły podstawowe

11 900,00

11 900,00

Razem

11 900,00

11 900,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe