Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 i art.7 ust. 3, art.19, pkt 1 lit. „a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1.

Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2015 roku:

1.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części -

0,73 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -21,97 zł

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –


10,26 zł

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -


4,70 zł

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -


7,38 zł

2.

Wysokość stawki podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych -2 % ich wartości

3.

Stawki podatku od powierzchni gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni –


0,85 zł

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni –


4,58 zł

3) od pozostałych gruntów, od 1m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.0,36 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

a) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

b) zajęte na prowadzenie działalności o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej


§ 3.

Wysokość opłat lokalnych:

1) za sprzedaż z ręki -

10,00 zł/1 dzień

2) za sprzedaż ze straganu lub samochodu dostawczego do 2,5 tony-

20,00 zł/1 dzień

3) za sprzedaż z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony-

40,00 zł/1 dzień

4) zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ul. św. Jana 52, 43-220 Bojszowy oraz ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej opłaty targowej,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XXVII/174/2013 z dnia 02 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłaty targowej oraz sposobu ich poboru w 2014 roku.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe