Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014r. poz.849 ), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1.

Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2015 roku wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Z E S T A W I E N I E

rocznych stawek podatku od środków transportowych

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka

powyżej 3,5 tony

do 5,5 ton włącznie

636,00 zł.

powyżej 5,5 tony

do 9 ton włącznie

996,00 zł.

powyżej 9 ton

poniżej 12 ton

1 134,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita w tonach.


Nie mniej niż:


Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

15

1.256 zł

1.392 zł

15

1.532 zł

1.698 zł

3 osie

12

19

1.256 zł

1.674 zł

19

23

1.674 zł

1.952 zł

23

2.094 zł

2.232 zł

4 osie i więcej

12

27

1.952 zł

2.514 zł

27

29

2.232 zł

2.652 zł

29

2.370 zł

3.136 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka

od 3,5 tony

do 7 ton włącznie

1 113, 00 zł.

powyżej 7 ton

poniżej 12 ton

1 532,00 zł.


4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita w tonach.


Nie mniej niż:


Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

25

1.392 zł

1.532 zł

25

31

1.674 zł

1.810 zł

31

1.882 zł

2.424 zł

3 osie i więcej

12

40

1.628 zł

2.248 zł

40

2.248 zł

3.136 zł

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:             

140 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach.


Nie mniej niż:


Mniej niż:

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

25

554 zł

838 zł

25

838 zł

1.112 zł

2 osie

12

23

508 zł

520 zł

23

28

700 zł

838 zł

28

33

1.112 zł

1.172 zł

33

38

1.392 zł

1.688 zł

38

1.532 zł

2.338 zł

3 osie i więcej

12

38

1.256 zł

1.392 zł

38

1.306 zł

1.674 zł

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka

mniej niż 30 miejsc

1 112, 00 zł.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 508,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe