Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/5/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie określenia na rok 2015 stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ) RADA MIEJSKA CIESZYNA

u c h w a l a co następuje :

§ 1. Określić na rok 2015 stawki podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t :

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Samochody ciężarowe wyprodukowane

w roku 2010 i następnych

w latach 2005 - 2009

przed 2005r.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

675,00

736,00

795,00

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1.151,00

1.237,00

1.322,00

powyżej 9 t i poniżej 12t

1.437,00

1.515,00

1.592,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie

15 t

2.158,00

2.402,00

15 t

20 t

2.402,00

2.665,00

20 t

2.787,00

3.029,00

3 osie

20 t

2.158,00

2.402,00

20 t

25 t

2.402,00

2.665,00

25 t

2.787,00

3.029,00

4 osie i więcej

25 t

2.158,00

2.402,00

25 t

29 t

2.402,00

2.665,00

29 t

2.787,00

3.040,00

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe wyprodukowane

w roku 2010 i następnych

w latach 2005-2009

przed 2005 r.

do 7 t

685,00

750,00

809,00

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1.151,00

1.246,00

1.334,00

b) równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie

20 t

1.334,00

1.670,00

20 t

28 t

1.670,00

1.991,00

28 t

31 t

1.862,00

2.335,00

31 t

37 t

1.991,00

2.349,00

37 t

2.660,00

3.029,00

3 osie i więcej

37 t

1.862,00

2.260,00

37 t

40 t

2.260,00

2.660,00

40 t

2.660,00

3.040,00

4. od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą :

a) nie mniej niż 7 t i mniej niż 8 t - 685,00 zł,

b) nie mniej niż 8 t i mniej niż 10 t – 937,00 zł,

c) nie mniej niż 10 t i mniej niż 12 t – 1.196,00 zł

5. od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

1 oś

20 t

1.334,00

1.592,00

20 t

1.592,00

1.858,00

2 osie

30 t

1.334,00

1.592,00

30 t

37 t

1.592,00

1.858,00

37 t

1.991,00

2.349,00

3 osie i więcej

37 t

1.464,00

1.721,00

37 t

44 t

1.721,00

1.991,00

44 t

1.991,00

2.349,00

6. od autobusów

Liczba miejsc siedzących
(łącznie z miejscem kierowcy)

Autobusy wyprodukowane

w roku 2010 i następnych

w latach 2005 - 2009

przed 2005 r.

do 15 miejsc

831,00

1.052,00

1.257,00

powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc

1.246,00

1.553,00

1.858,00

30 lub więcej

1.835,00

2.105,00

2.349,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe