Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój na rok 2015, terminu płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust.1a, art.19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,10 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:

1) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

2) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

3) Sonia Babińska - P.P.H.U. Sonia Babińska SABI, ul. Szkolna 30, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

4) Jacek Sekta - POKOJE HOTELOWE WIKTORIA, ul. Szkolna 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

5) Anna Wilk - „Willa Anna” pokoje gościnne, ul. Uzdrowiskowa 36, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

6) Włodzimierz Danel - „Zajazd Maria” Włodzimierz Danel, ul. Szkolna 14, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

7) Piotr Krasoń - F. H. U. „KRASOŃ” Piotr Krasoń, ul. Szkolna 21, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

8) Wincenty Tkacz, ul. Główna 128, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,

9) Leszek Kubański - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, ul. Spokojna 72, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

3. Opłata jest płatna w pierwszym dniu pobytu za cały okres pobytu.

4. Inkasenci opłaty winni dokonywać miesięcznego rozliczenia wpływów z budżetem Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych opłat.

§ 3. Opłatę uzdrowiskową można również wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe