Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/IV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) , art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku,
uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie  Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Mon. Pol. z 2014r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1dt  do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe