| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Łękawica

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1, art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych [1](tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.

§ 2. 1) Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

a) budynki lub ich części;

b) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

c) grunty.

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki podatków, o których mowa w § 2:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych w wysokości - 0,69 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości - 21,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości - 10,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości - 4,44 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) od garaży wolnostojących, odpowiadającym definicji budynku w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości - 7,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

f) od pozostałych budynków w wysokości - 7,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) od budowli lub ich części związanych wyłacznie z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości - 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości - 4,32 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, nie wymienionych w pkt-ch poprzednich w wysokości - 0,37 zł od 1 m² powierzchni.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Pielesz


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »