| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/53/2014 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./, art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.  poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 718 ) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Rada Gminy Rędzinyuchwala:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 :

1. O d  g r u n t ó w :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 złod 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,68zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22złod 1m2 powierzchni,

2. O d  b u d y n k ó w l u b i c h  c z ę ś c i :

a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,99 złod 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego – 3,99złod 1m2 powierzchni użytkowej,

3. O d    b u d o w l i - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIII/44/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »