| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 438/XXVII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie uchwały Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

w sprawie uchwały Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części obejmującej zapisy § 4 i § 6 ust. 3 podjętej uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 i ust. 8a w związku z ust. 3c i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na przekroczeniu upoważnień ustawowych poprzez nieuprawnione uchwalenie zaliczkowego charakteru wypłacanych dotacji oraz przeniesienie na organ wykonawczy niektórych uprawnień w zakresie określenia podstawy obliczenia dotacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 listopada 2014 roku. W dniu 20 listopada 2014 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 411/XXVI/2014 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały, o terminie którego powiadomiono organy Powiatu z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. W posiedzeniu Kolegium Izby, które odbywało się w dniu 27 listopada 2014 roku uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Pszczyńskiego, którzy złożyli dodatkowe wyjaśnienia.

Prowadząc postępowanie nadzorcze, Kolegium stwierdziło w badanej uchwale istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło na tle przedstawionego poniżej stanu faktycznego i prawnego sprawy.

W uchwale Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XLV/365/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, podjętej na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 i ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Powiatu Pszczyńskiego uchwaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach art. 90 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a i ust. 8 wymienionej ustawy o systemie oświaty oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W zapisach § 1 uchwały podano zakres spraw objętych jej postanowieniami, w § 2 uchwalono słowniczek pojęć zawartych w uchwale, a w § 3 uregulowano wysokość należnej dotacji wraz z podstawą jej obliczenia. Dalej w § 4 ust. 1 wskazano, iż cyt.:

1. Podstawę obliczenia dotacji na dany rok budżetowy określa Zarząd Powiatu Pszczyńskiego. W kolejnych ustępach § 4 uchwalono natomiast, cyt.:

2. 2. Do czasu określenia wysokości podstawy obliczenia dotacji w danym roku budżetowym, dotacja jest obliczana i przekazywana zaliczkowo z uwzględnieniem podstawy obliczenia dotacji za poprzedni rok budżetowy.

3. Po określeniu podstawy obliczenia dotacji w danym roku budżetowym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanej zaliczkowo. W przypadku przekazania kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w następnym miesiącu (miesiącach). W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie przekazana w miesiącu następnym.,

Postanowienia § 5 uchwały dotyczą wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Zapisy § 6 uchwały dotyczą informacji o liczbie uczniów, której wzór stanowi jej załącznik nr 2, za wyjątkiem uregulowania zawartego w ust. 3 § 6, gdzie postanowiono, iż cyt.:

Miesięczna wysokość dotacji dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 jest wypłacana zaliczkowo. Miesięczna wysokość dotacji wypłacanej zaliczkowo zostanie w następnym miesiącu pomniejszona lub powiększona do wysokości należnej, w oparciu o miesięczną pisemną informację o liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w miesiącu poprzednim. Kwota, o którą należałoby pomniejszyć lub powiększyć dotację wypłaconą zaliczkowo za miesiąc poprzedni zostanie rozliczona z kwotami dotacji naliczanymi w kolejnych miesiącach, z zastrzeżeniem ust. 4.,

Kolejne postanowienia § 7 do § 12 uchwały dotyczą rozliczenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały oraz kontroli ich wykorzystania, jak również powierzają wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu i regulują kwestię jej wejścia w życie.

Na podstawie art. 90 ust. 1a, ust. 3 i ust. 3a powyżej powołanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a, tej ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacje z kolei, dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a art. 90 przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i tego artykułu. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Ponadto placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w jej art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Na mocy ust. 3c art. 90 ww. ustawy o systemie oświaty - dotacje, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3a ww. ustawy o systemie oświaty, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji - co wynika uregulowania art. 90 ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty.

Oceniając zgodność przedmiotowej uchwały z prawem, przede wszystkim należy wskazać na cytowaną powyżej normę prawną w art. 90 ust. 4 ustawy w związku z przytoczonym powyżej uregulowaniem ust. 3c tegoż artykułu. Z treści powołanych przepisów nie wynika, upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia o zaliczkowym charakterze wypłacanej dotacji, dotacja bowiem wypłacana jest w 12 częściach, a nie zaliczkowo i wynika to bezpośrednio z regulacji ustawowej cytowanego wyżej art. 90 ust. 3c tej ustawy. Podobnie zauważył, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 29 listopada 2012 roku sygn. akt II GSK 1609/11 (LEX nr 1291737) dowodząc, iż przekracza upoważnienie ustawowe (art. 90 ust. 4 ustawy) i nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego (podstawy prawnej) zapis uchwały o zaliczkowym charakterze wypłacanej w każdym miesiącu dotacji. W uzasadnieniu do wyroku dodano, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż takie postanowienie uchwały jest uchybieniem niemającym wpływu na uregulowania ustawowe.

Z analizy unormowania zawartego w art. 90 ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty, jak również ukształtowanej praktyki uchwałodawczej jednostek samorządu terytorialnego wynika również, iż organ uchwałodawczy (w powiecie - rada powiatu) w uchwale podejmowanej na podstawie cytowanego wcześniej art. 90 ust. 4 tej ustawy - jest władnym ustalić wysokość  podstawy dotacji jednakowej dla wszystkich podmiotów z znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej z zachowaniem wyznaczonego w ustawie minimum. Analiza treści tego przepisu, określającego kompetencje rady powiatu w tym obszarze spraw, prowadzi do wniosku, że wysokość podstawy dotacji powinna być ustalona w przepisach prawa miejscowego, albowiem to zapewnia, iż będzie ona taka sama dla każdego podmiotu, który znajdzie się w danym stanie faktycznym. Te argumenty uzasadniają wniosek, że jedynym organem władnym do określenia podstawy dotacji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który nie otrzymał jednak upoważnienia do delegowania tego uprawnienia, (choćby częściowo) na inny organ lub osobę. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje podjętą uchwałę i jeżeli jej wykonanie wymaga dokonania pewnych obliczeń w danym roku, to w wykonaniu podjętej uchwały rady, zarząd ich dokonuje. Nie oznacza to jednak uprawnienia do wprowadzania podstawy obliczania dotacji dla każdego roku, podstawa dotacji jest jedna i jak wykazano powyżej, musi wynikać z podjętej przez organ stanowiący uchwały, będącej aktem prawa miejscowego.

Na podstawie art. 90 ust. 8, ust. 8a i ust. 9 cytowanej wcześniej ustawy o systemie oświaty, niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca szkołę:

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Zgodnie z ust. 9 tego artykułu dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 8, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – co wynika z przepisu art. 90 ust. 8a ustawy.

W tym stanie prawnym, organ stanowiący Powiatu posiadał uprawnienie wyłącznie do określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wszelkie inne podjęte uregulowania dla dotacji z art. 90 ust. 8 ustawy, w tym dotyczące zaliczkowego charakteru dotacji - nie mają umocowania prawnego, a zatem zostały podjęte bez podstawy prawnej.

Biorąc pod uwagę powyżej zaprezentowane powody, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz w związku z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) - stwierdziło nieważność badanej uchwały w części opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »