Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-36/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 24 KW Razem dla Świętochłowic z D. Kostempskim w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wojciecha Macieja Przetacznika wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KW Razem dla Świętochłowic z D. Kostempskim w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Świętochłowicach, Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia

1. o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jerzego Eugeniusza Wawrzyczka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

2. postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe