Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Jaworze

z dnia 14 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

56 000,00

1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia

50 000,00

w tym dochody bieżące

50 000,00

z tego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

50 000,00

1.2. w dziale 801 Oświata i wychowanie

6 000,00

w tym dochody bieżące

6 000,00

z tego

Wpływy z usług

6 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

162 000,00

2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

56 000,00

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

50 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

50 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

50 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000,00

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

6 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

6 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

6 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

2.2. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

106 000,00

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami

100 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

100 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

100 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

6 000,00

w tym:

I. Wydatki majątkowe

6 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

106 000,00

3.1. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

106 000,00

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami

100 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

100 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

100 000,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

6 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

6 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

6 000,00

w tym na:

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą 32 321 174,54 zł

w tym:

dochody bieżące

21 193 667,48 zł

dochody majątkowe

11 127 507,06 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2014 wynoszą 36 362 540,29 zł

w tym:

wydatki bieżące

20 469 332,45 zł

wydatki majątkowe

15 893 207,84 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi 4 041 365,75 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 200 000,00 zł

b) pożyczek

960 000,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 881 365,75 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2014 wynoszą 4 841 365,75 zł

w tym:

a) z kredytów

1 200 000,00 zł

b) z pożyczek

960 000,00 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2 681 365,75 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą 800 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

777 000,00 zł

b) z pożyczek

23 000,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Mieczysław Brzezicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe