Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze. zm.) oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały L/271/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2014 r. skreśla się wyraz „niezawodowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Binda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe