Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 16 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2014 r. w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody ogółem - o kwotę - 50 000,00 zł

z tego:

dochody bieżące - o kwotę - 50 000,00 zł

(Zwiększenie subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo MF – ST5/4822/42g/BKU/2014 z dnia 26.11.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki ogółem - o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 30 000,00 zł

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 20 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków z tytułu wysokości przyznanych dotacji celowych w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 72 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 72 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących - o kwotę - 72 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 62 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 62 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 62 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 62 000,00 zł

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 10 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących - o kwotę - 10 000,00 zł

(Dotacja dla „Fundacji Elementarz” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podzamczu)

§ 3.

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

wydatki ogółem - o kwotę - 35 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 35 000,00 zł

z tego:

wydatki związane z obsługą długu - o kwotę - 35 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 – Przedszkola

wydatki ogółem- o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 10 000,00 zł

z tego

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 10 000,00 zł

rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki ogółem - o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych - o kwotę - 15 000,00 zł

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki ogółem- o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 10 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 10 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 900 – GOSODARKA KOMUNALNA I OHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

wydatki ogółem - o kwotę - 5 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 5 000,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących - o kwotę - 5 000,00 zł

(Likwidacja pokryć dachowych z azbestu)

DZAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki ogółem - o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 3 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 3 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 3 000,00 zł

rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

wydatki ogółem - o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 15 000,00 zł

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 20 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - 7 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 7 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 7 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 7 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - 50 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 50 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 50 000,00 zł

(Rewitalizacja Placu Piłsudskiego – udział własny)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki ogółem - o kwotę - 18 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 18 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 18 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 10 000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - o kwotę - 8 000,00 zł

(Obsługa administracyjna gospodarki odpadami)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem - o kwotę - 18 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 18 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 18 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 18 000,00 zł

(Za usługi wynikające z umowy o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadami komunalnymi pozostającymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec)

§ 4.

Dokonać zmian w planach dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w związku ze zmianą źródła dofinansowania projektu „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego”

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

dochody ogółem - o kwotę - 50 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 50 000,00 zł

(Dotacja celowa w ramach finansowania z udziałem środków europejskich)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - 50 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 50 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 50 000,00 zł

zmniejszyć plan przychodów

paragraf 9030 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- o kwotę - 50 000,00 zł

zmniejszyć plan rozchodów

paragraf 9630 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - o kwotę - 50 000,00 zł

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Podsiadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 16 grudnia 2014r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe