Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3.12.2014 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 67 096 263,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 73 978 817,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 136 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 582 000,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 582 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 573 106,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Ustala się wydatki bieżące na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 914 186,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie planowanych w roku 2015 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2015 w wysokości 6 882 554,18 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 1 642 173,00 zł oraz część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 5 240 381,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 128 942,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 1 246 388,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Określa się w roku 2015 limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2015 w wysokości 1 642 173,00 zł;

2) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2015 rat kredytów i pożyczek w wysokości 5 400 000,00 zł;

3) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000,00 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2015 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1 i 2 na gminne jednostki organizacyjne.

8. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

9. W toku realizacji budżetu wpłaty z tytułu depozytów i kaucji uznaje się za dochody budżetu a zwroty tych środków oraz zapłaty za nabycie towarów lub świadczenie usług traktuje się jako wydatki budżetu. Jeżeli zwrot zostaje dokonany wpłacającemu w tym samym roku budżetowym, w którym dokonana została wpłata, zwrot uznaje się za zmniejszenie zrealizowanego dochodu.

10. Zasady określonej w ust. 9 nie stosuje się do kaucji, których zasady gromadzenia na wyodrębnionych rachunkach regulują przepisy odrębne.

11. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

12. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wystawiania weksli tytułem zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, których limit określono w § 7 pkt 3 niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody własne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Porozumienia


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Ochrona środowiska


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Inwestycje


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 3.12.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Finansowanie deficytu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe