| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Pawonków

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2015r

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Pawonków uchwala:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19.705.372,00

a) bieżące w kwocie18.156.447,00

b) majątkowe w kwocie1.548.925,00  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19.494.173,00 z tego:

a) bieżące w kwocie 17.394.497,00

b) majątkowe w kwocie2.099.676,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 211.199,00 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.207.979,00 zł, rozchody 1.419.178,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 150.950,00 zł                                                                                                                                    -celową  zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 39.050,00 zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 72.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.643,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.857,00 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości 201.770,97 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:                                                sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym  na  50.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.                                                                                                                                                           4.Lokowania  wolnych środków budżetowych  na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Pawonków
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »