| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 198.567.297 , z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 164.373.367 zł.

- dochodów majątkowych w wysokości 34.193.930 zł.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 199.615.896zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 155.946.760 zł.

- wydatków majątkowych w wysokości 43.669.136 zł.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 65.829.717 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 43.919.775 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.925.205 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.830.194 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.998.636 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 3.273.233 zł.

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.170.000 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.919.136 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3ustawy w części związanejz realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 30.439.373 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0 zł.

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.750.000 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.300.000 zł.

2) celowe w łącznej wysokości 1.852.097 , z tego:

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 450.000 zł.

b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości 1.052.097 zł.

c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 350.000 zł.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 1.048.599 , zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.048.599 zł, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.536.593 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 4.000.000 , z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.536.593 , przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.487.994 zł, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 3.900.000 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.013.994 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 574.000 , przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.048.599 zł.

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 0 .

4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 0 zł.

5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł.

6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 , przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 3.273.233 zł.

§ 9. Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 4.000.000 . na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 15. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 760.000 i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735.500 i narkomanii w kwocie 24.500 zł.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000 zł.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.070.000 .

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 21. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »