Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Suszec

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w gminie Suszec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać drodze, będącej drogą wewnętrzną, położonej w Mizerowie, obejmującej działkę nr 1136/128, karta mapy 3, obręb Mizerów, stanowiącej własność Gminy Suszec, nazwę Folwarczna.

§ 2.

Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Suszec
z dnia 22 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe