Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 228, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 ze zm.) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonych uchwałami I Składu Orzekającego Nr 4100/I/216/2014 i Nr 4100/I/218/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 jak w tabeli A - w łącznej kwocie 38.123.483,00 PLN, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 36.071.521,00 PLN,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.051.962,00 PLN,

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 jak w tabeli B - w łącznej kwocie 40.134.448,00PLN, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 35.840.948,00 PLN,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.293.500,00 PLN,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.670.982,00 PLN, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.849.074,00 PLN,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12.821.908,00 PLN,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.480.396,00 PLN,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.104.668,00 PLN,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 174.902,00 PLN,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 0 PLN

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 410.000,00 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.010.965,00 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) kredytów w kwocie: 188.168,00 PLN,

2) pożyczek w kwocie: 4.949,25 PLN,

3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 902.847,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 915.000,75 PLN.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie 4.108.118,00PLN pochodzących z następujących źródeł:

1) pożyczek w kwocie: 4.949,25 PLN,

2) kredytów w kwocie: 188.168,00 PLN,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 915.000,75 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.000.000,00 PLN

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w kwocie 2.097.153,00PLN dotyczących następujących grup zobowiązań:

1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1.448.985,00 PLN,

2) spłat rat kapitałowych kredytów w kwocie: 648.168,00 PLN,

4. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2015 wyniesie 10.819.385,65 PLN.

5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela C.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 PLN.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 715.000,00 PLN, obejmujące:

1) rezerwę w wysokości 285.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia);

2) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) rezerwę w wysokości 300.000,00 PLN na wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe;

4) rezerwę w wysokości 30.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą D;

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą E;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą F;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelą G;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą H;

6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z tabelą I;

7) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z tabelą J;

8) wydatki majątkowe - zgodnie z tabelą K.

2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Ustala się, że w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 5.

Ustala się, że w budżecie nie wyodrębniono wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000 PLN;

2) pozostałych kredytów i pożyczek: 188.168,00 PLN, w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 188.168,00PLN,

3) emitowanych papierów wartościowych: 0 PLN.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu zgodnie z przyznanym limitem;

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 8.

1. Wskazuje się termin:

1) przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Miasto Wisła jako 20-ty dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie;

2) przekazywania na rachunek budżetu miasta dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta Wisła:

a) według stanu na 10-ty dzień miesiąca w terminie do 13-ego dnia miesiąca oraz

b) według stanu na 20-ty dzień miesiąca w terminie do 23-ego dnia miesiąca oraz

c) według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku do dnia 5 stycznia 2016 roku.

2. Ustala się termin:

1) przekazywania dochodów budżetowych własnych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący Miasta Wisła: do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

2) przekazywania dotacji dla instytucji kultury: do 25-tego dnia każdego miesiąca.

3. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Wisła roku bieżącego;

2) dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków budżetu Miasta Wisła w tym roku budżetowym.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do Uchwały budżetowej na rok 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe