Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/21/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 18 grudnia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Tekst pierwotny

W uchwale Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla 2014 r. poz. 3359 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę: uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 w §13 i nadaje mu nowe o treści

Określa się inkasenta opłaty targowej w miejscach wskazanych w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 67 (legitymujące się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293311)..

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe