Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/22/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2014 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2014 Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013 r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) „Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 47.150.701,98 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 45.379.569,58 zł;

2) dochody majątkowe: 1.771.132,40 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 48.050.299,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 43.445.035,18 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 33.722.557,43 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.039.763,17 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.682.794,26 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.337.932 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.466.545,75 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 918.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 4.605.264,80 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.534.864,80 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.114.345,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 495.822,40 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
-dochody majątkowe
w tym:
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

-

-

4.330

4.330

4.330

2.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z usług
-pozostałe odsetki

1.000


1.000

-
1.000

250.000


250.000

250.000
-

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-dochody z najmu i dzierżawy skałdników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
-pozostałe odsetki
-wpływy z różnych dochodów

2.050

2.050

-850
1.200

5.000

5.000

5.000-
-

4.

750

Administracja publiczna
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10

10

10

-

-

-

5.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-podatek od nieruchomości (od osób prawnych)
-podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)
-podatek rolny (od osób prawnych)
-podatek od środków transportowych (od osób prawnych)
-podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
-podatek od spadków i darowizn
-podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)
-podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
-wpływy z różnych opłat (od osób prawnych)
-wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)
-wpływy z różnych opłat
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-pozostałe odsetki

113.563113.563

9.281
-
700
1.100
-

-

7.500
-

-

90.000


65
3.500
800
290

-

87

240

104.400104.400

-
21.000
-
-
25.000

5.000

-
400

50.000

-


-
-
-
-

3.000

-

-

6.

758

Różne rozliczenia
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-pozostałe odsetki

1.200

1.200

1.200

-

-

-

7.

852

Pomoc społeczna
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z usług

3.000

3.000

3.000

-

-

-

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów

-

-

-

391

391

391

Razem

120.823

364.121


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególninie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

010


01010


01095

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z tego:
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

-

-
-

-

-
-

-

140.599

50
140.549

140.549

140.549
50

50

2.

40040002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Dostarczanie wody
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

-


-
-

-

-
-

23.466


22.000
1.466

23.466

22.000
1.466

3.

600


60016

Transport i łączność
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Drogi publiczne gminne
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

307.825,38

307.825,38
-

307.825,38

307.825,38
-

18.889

-
18.889

18.889

-
18.889

4.

700

70004


70005


70095

Gospodarka mieszkaniowa
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
z tego:
wydatki bieżące
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
wydatki bieżące
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-
-

-
-

-

17.524

17.524

2.697

2.697
9.534

9.534
5.293

5.293

5.

710

71004


71035

Działalność usługowa
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Plany zagospodarowania przestrzennego
z tego:
wydatki bieżące
Cmentarze
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-
-

-

1.316

1.316

1.200

1.200
116

116

6.

750


75022


7502375095

Administracja publiczna
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Rady gmin
z tego:
wydatki bieżące
Urzędy gmin
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

259.830

254.641
5.189

2.000

2.000
246.342

241.153
5.189
11.488

11.488

7.

754


75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Obrona cywilna
z tego:
wydatki bieżące

-


-

-

-

800


800

800

800

8.

801

80103


80104


80106

Oświata i wychowanie
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
z tego:
wydatki bieżące
Przedszkola
z tego:
wydatki bieżące
Inne formy wychowania przedszkolnego
z tego:
wydatki bieżące

143.911,62

143.911,62

4.952,15

4.952,15
138.546,12

138.546,12
413,35

413,35

5.352

5.352

-

-
-

-
5.352

5.352

9.

852

85215

Pomoc społeczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Dodatki mieszkaniowe
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

2.000

2.000

2.000

2.000

10.

900


90001


90002


90003


9001590095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z tego:
wydatki bieżące
Gospodarka odpadami
z tego:
wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
z tego:
wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące

5.000

-
5.000

-

-
-

-
-

-
5.000

-
5.000
-

-

209.975

209.975
-

47.395

47.395
29.866

29.866
36.000

36.000
50.000

50.000
-
46.714

46.714

11.

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Domy i ośrodkim kultury, świetlice i kluby
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

7.184

7.184

7.184

7.184

12.

926

92605

Kultura fizyczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Zadania w zakresie kultury fizycznej
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-

13.100

13.100

13.100

13.100

Razem

456.737

700.035


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególninie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010


01095

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-
-

-

50
50

50

2.

40040002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-

-

22.000

22.000

22.000

3.

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

307.825,38
307.825,38

307.825,38

-
-

-

4.

700


7000470005

70095

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszakaniowej
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Pozostała dzialalność
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

-

-

-

-

-

-

17.524
2.697

2.697

9.534

441

9.093

5.293

2.743

2.550

5.

710


71004

71035

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Cmentarze
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

-

-

-

1.316
1.200

200

1.000

116

116

6.

750


7502275023
75095

Administracja publiczna
Rady gmin
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Urzędy gmin
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

-

-

-


-

-

254.641
2.000

2.000

241.153

240.553

600
11.488

10.488

1.000

7.

754


75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

800
800

800

8.

801


801038010480106Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Przedszkola
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Inne formy wychowania przedszkolnego
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
2)wydatki na dotacje na zadania bieżące

143.911,62
4.952,15

4.952,15

138.546,12

138.546,12

413,35

413,35

-

5.352
-

-

-

-

5.352

-

5.352

9.

852


85215

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-
-

-

2.000
2.000

2.000

10.

900


90001
90002900039001590095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka odpadami
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy
Pozostała działalność
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

209.975
47.395

47.000

395
29.866

29.866

36.000

36.000

50.000

50.000

46.714

23.021

23.693

11.

921


92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

7.184
7.184

7.184

12.

926


92606

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
1b)wydatki związne z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowy

-
-

-

13.100
13.100

13.100

Razem

451.737

533.942


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

010


01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycje

-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza
-wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w miejscowości Wręczyca wielka ul. Brzozowa
-budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa
-budowa wodociągu do ogródków działkowych we Wręczycy Wielkiej
-budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Kowalska
-budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Grodziska
-budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Sportowa
-budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Kościelna
-wykonanie projektu na rozbudowę i przebudowę instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone w oczyszczalni ścieków w Truskolasach

-
--


-

-

-

-

-

-

-

-

140.549
140.54992.678


1.633

15.981

873

24.912

1.047,50

499,50

587

2.338

2.

40040002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
zakupy inwestycyjne

-zakup pomp głębinowych na ujęcia wodne

-

--

1.466

1.4661.466

3.

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja

-budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja

-
--

18.889
18.88918.889

4.

750


75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
zakupy inwestycyjne

-zakup komputerów, oprogramowania i licencji

-
--

5.189
5.1895.189

5.

900


90015
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
inwestycje

-budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych

5.000
5.0005.000

-
--

Razem

5.000

166.093


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

33.700

801

80104

Gmina Konopiska

0

0

3.170,88

801

80113

Gmina Kłobuck

0

0

16.785,12

921

92109

GOK we Wręczycy Wielkiej

1.336.000

0

0

Razem

1.336.000

0

53.656

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Zadania

010

01008

Gminna Spółka Wodna

0

0

20.000

754

75412

OSP Czarna Wieś (dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych typu średniego oraz aparatów powietrznych)

0

0

33.400

754

75412

OSP Grodzisko (dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych typu średniego)

0

0

7.000

801

80101

Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku

504.108

0

0

801

80103

Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu

148.500

0

0

801

80106

Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej

55.668

0

0

921

92195

Zadania w zakresie kultury

0

0

25.000

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

0

225.000

Razem

708.276

0

310.400

Ogółem

2.044.276

0

364.056

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe