Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Katowice

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/497/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2013r., poz. 6839), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1) uchwałą Nr XLI/958/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (Dz.Urz.Woj. Śląsk. z 2013r., poz.6552),

2) uchwałą Nr XLIX/1149/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (Dz.Urz.Woj. Śląsk. z 2014r., poz.2789),

3) uchwałą Nr LV/1291/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (Dz.Urz.Woj. Śląsk. z 2014r., poz.5324).

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Uchwała nr XXIII/497/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala :

§ 1. Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 2 do załącznika  Nr 1
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe