Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXV/376/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLIV/579/14 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXV/376/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania  nagród w szkołach , dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków  przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1.

Przyjąć „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta  Czerwionka-Leszczyny”, w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXX/305/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia  „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania  nagród w szkołach na rok 2009, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom szkół.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.


Załącznik

do Uchwały Nr XXXV/376/09

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2009 r.

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość wypłacania  nagród

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.),

3) szkole należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny,

4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3),

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 3.

W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego Regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3) realizacja nowatorskich metod i działań pozwalających osiągnąć wymierne sukcesy edukacyjne i wychowawcze poprzez wprowadzenie programów autorskich i innowacji,

4) szczególne zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opiekę i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5) realizacja zadań edukacyjnych w zakresie lokalnej polityki oświatowej dotyczącej w szczególności:

a) edukacji regionalnej,

b) edukacji ekologicznej,

c) rozwoju gminnego sportu i turystyki,

d) osób niepełnosprawnych,

6) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem poprzez:

a) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: prawidłowe opracowanie arkusza organizacyjnego, dbałość o bazę szkoły i odpowiednie wyposażenie w środki dydaktyczne oraz sprzęt, sprawne organizowanie  działalności administracyjnej oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich warunków bhp i p. poż.,

b) dbałość o jakość świadczonej przez nauczycieli pracy, w tym: przestrzeganie dyscypliny pracy, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli, organizacja dodatkowych zajęć pozwalających na rozwój uczniów zdolnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego,

c) właściwa realizacja polityki kadrowej oraz oświatowej ustalanej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

d) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planach finansowych szkoły oraz pozyskiwanie dodatkowych środków, w tym funduszy europejskich,

e) aktywna współpraca z organami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 5.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Burmistrz. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli każdego ze stopni awansu zawodowego  wynosi: 100 zł. miesięcznie na jeden etat. Wysokość tego dodatku może być przyznana w kwocie wyższej, nie większej jednak  niż trzykrotność kwoty, o której mowa wyżej.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 6.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym  powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość   dodatku   funkcyjnego   dla  dyrektora  szkoły  ustala  Burmistrz, a dla  nauczyciela zajmującego  stanowisko  wicedyrektora  -  dyrektor  szkoły, w granicach określonych w poniższej tabeli :

Lp.

Stanowiska:

Miesięcznie w złotych:
(od – do:)

1.

Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola
b) wicedyrektor, inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie przedszkola


600 -1400
300 - 500

2.

Zespoły szkół, szkoły podstawowe, gimnazja:
a) dyrektor
b) wicedyrektor, inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły


600- 2000
300 - 600

3. Nauczycielom, którym powierzono:

1) wychowawstwo klasy,

2) opiekuna stażu,

dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły w granicach określonych według poniższej tabeli w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły:

Lp.

Stanowiska:

Miesięcznie
w złotych:

1.

Wychowawca klasy

80-100

2.

Opiekun stażu

50-100

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 7.

1. Nauczycielom realizującym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje z tego tytułu dodatek za trudne warunki pracy w wysokości 50 zł. miesięcznie dla każdego ze stopni awansu zawodowego w przeliczeniu na jeden etat.

2. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel  któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

Rozdział 5.
Dodatek za wysługę lat

§ 8.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 9.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych  nauczyciela.

2. Za przydzielone przez dyrektora szkoły godziny zastępstw doraźnych nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 3, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7.
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

§ 10.

Nauczycielom przyznaje się nagrody ze specjalnego funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 11.

Wysokość nagród, o których mowa w § 10 ustala się następująco:

1) nagroda dyrektora szkoły – do 150% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),

2) nagroda organu prowadzącego – do 250% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).

§ 12.

Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniem wyjeżdżającym do innej miejscowości w ramach “zielonych szkół” - jak za 10 godzin ponadwymiarowych za jeden tydzień pobytu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe