Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVIII/360/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017", z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLIV/580/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017".

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr XXVIII/360/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 21 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pó źniejszymi zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 131, poz. 2160)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje :

§ 1.

Zatwierdzić "Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/343/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017".

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe