Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 12/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVII/584/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r. poz. 2329), która weszła w życie z dniem 21 czerwca 2012 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 12/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr XXIII/166/04
Rady Miasta Wisła

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle
(tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala co następuje:

§ 1.

Określić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. [1])

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości - 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% - 50% jej szerokości - 5,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do jej całkowitego zajęcia - 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do pasów dzielących, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł

4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni.

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim- 200,00 zł

2) poza drogowym obiektem inżynierskim- 20,00 zł

3) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt. 1, 2.

2. Roczne stawki opłat określonych w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego pod rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego i innych obiektów: - 0,50 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1 m2 powierzchni reklamy- 2,00 zł

2) za każdy następny (nawet niepełny) m2 powierzchni reklamy dodatkowo - 2,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXII/163/04 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2004 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVII/246/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 2329)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe