Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 14/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6641), z uwzględnieniem:

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 7/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 2134);

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z 30 października 2014 r. zmieniającą uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5711), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 14/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXI/465/2013
Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku
(tekst jednolity wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 849), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wisła:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: rocznie 0,89 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem:

- gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.): rocznie 0,50 PLN od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: rocznie 4,56 PLN od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 0,41 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem:

- gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, które nie stanowią dróg publicznych i nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- [1]) mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- [2]) mieszkalnych zajętych na prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- [3]) garaży w budynkach mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) [4]) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- [5]) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: rocznie 10,75 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie 4,68 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie 7,50 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych: rocznie 7,50 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli: rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem:

- urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.): rocznie 1,25% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle na obiektach sportowych stanowiące:

1) trybuny wraz z zadaszeniem,

2) bieżnie.

2. [6]),[7]) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, które stały się po raz pierwszy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku, i jednocześnie:

1) są obiektem ogólnodostępnym oraz,

2) nie dotyczą działalności związanej z zakwaterowaniem, o której mowa w dziale 55 "Polskiej Klasyfikacji Działalności".

§ 3.

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią:

1) różnice pomiędzy stawkami podstawowymi a stawkami preferencyjnymi określonymi w formie wyjątków wymienionych w tiretach:

a) w §1 pkt 1 lit. „a” ,

b) w §1 pkt 1 lit. „c”,

c) [8]) w §1 pkt 2 lit. „a” tiret pierwszy,

d) [9]) w §1 pkt 2 lit. „b”,”

2) zwolnienie od podatku, o którym mowa w §2.

2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla przedsiębiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 100.000,00 EUR brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) [10]) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określono w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404 z późn. zm.);

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się:

1) na 30-ty dzień od wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/529/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku, jeżeli udzielenie pomocy de minimis dotyczy roku podatkowego 2014, lub

2) na dzień 30 stycznia roku podatkowego, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi od początku roku podatkowego, lub

3) na dzień złożenia informacji albo deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi w trakcie roku podatkowego.

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach:

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. [11]) Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod katem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji Europejskiej.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisła Nr XXI/308/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień w podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.


[1]) Dodany przez § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 7803)

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Brak treści przypisu

[6]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku, na podstawie § 4 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[8]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[11]) Brak treści przypisu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe