Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14/IV/2014 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M. P. 2014 poz. 718 ) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy  Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się § 1 pkt 1a uchwały nr 6/III/2014  Rady Gminy Mykanów z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe