Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta i Gminy Woźniki na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz.718) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1.

Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi:

1. Produkty spożywcze:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 18,00 zł dziennie.

2. Produkty przemysłowe:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 18,00 zł dziennie,

- przy pozostałej sprzedaży 18,00 zł dziennie.

§ 2.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonywania sprzedaży lub pobierana przez sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Woźniki.

§ 3.

Inkasentami opłaty targowej są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

- Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

- Pani Lidia Grund - na terenie Sołectwa Czarny Las,

- Pan Andrzej Duszczak - na terenie Sołectwa Drogobycza,

- Pan Józef Pentok - na terenie Sołectwa Dyrdy,

- Pan Łucjan Garus - na terenie Sołectwa Kamienica,

- Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

- Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

- Pani Maria Opiełka - na terenie Sołectwa Lubsza,

- Pani Jadwiga Sapa - na terenie Sołectwa Piasek,

- Pan Jan Mońka - na terenie Sołectwa Psary.

§ 4.

Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki zostaje Krystyna Barczyk - inspektor Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

§ 5.

Stawkę inkasa opłaty targowej ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych wpłat.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 12/II/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 12.12.2014 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta i Gminy Woźniki na rok 2015.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe