Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Zbrosławice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się inkasentom w osobach sołtysów:

1) Mariola Lizoń w sołectwie Boniowice,

2) Andrzej Ordon w sołectwie Czekanów,

3) Katarzyna Miszczuk w sołectwie Jaśkowice,

4) Aneta Kapek w sołectwie Kamieniec,

5) Jerzy Posmyk w sołectwie Karchowice,

6) Tomasz Kamiński w sołectwie Kopienica,

7) Ginter Trautmann w sołectwie Księży Las,

8) Piotr Szołtysik w sołectwie Laryszów,

9) Ewa Zadorożna w sołectwie Łubki,

10) Herbert Kupka w sołectwie Miedary,

11) Manfred Bagsik w sołectwie Przezchlebie,

12) Ludwik Janoszka w sołectwie Ptakowice,

13) Teresa Brzęczek w sołectwie Szałsza,

14) Ireneusz Robakowski w sołectwie Wieszowa,

15) Damian Nowara w sołectwie Wilkowice,

16) Ryszard Błaziński w sołectwie Zawada,

17) Agnieszka Meka w sołectwie Zbrosławice.

3. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach Jasiona, Łubie, Świętoszowice i Ziemięcice powierza się inkasentom w osobach:

1) Zofia Wysocka w sołectwie Jasiona,

2) Katarzyna Skandy w sołectwie Łubie,

3) Lilianna Glagla w sołectwie Świętoszowice,

4) Grażyna Szyguła w sołectwie Ziemięcice.

§ 2. 1. Do obowiązków inkasenta należy rozliczenie się z zainkasowanych należności zgodnie z przepisami prawa.

2. Inkasent pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaca w kasie Urzędu

Gminy w Zbrosławicach w terminach wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów za pobór pobranych i terminowo wpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały zarządza się na terenie gminy Zbrosławice pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, powołuje się inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso na dotychczasowym poziomie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe