Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Częstochowskiego

z dnia 17 grudnia 2014r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15 części zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

zawarty w Częstochowie pomiędzy:

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:

Ryszarda Stefaniaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy

oraz Adriana Starońka - Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych

a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez:

Andrzeja Kwapisza - Starostę Częstochowskiego

oraz Henryka Kasiurę - Wicestarostę Częstochowskiego

o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają zmianę w zawartym porozumieniu polegającą na zmianie w § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań określonych w § 1 ust. 3, według załącznika nr 1 do porozumienia wynosi w 2014 roku 104 673 (słownie: sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy 00/100) i będzie ustalana corocznie w formie aneksu do porozumienia”.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron a piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych


Adrian Staroniek

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta


Henryk Kasiura


Załącznik do Aneksu Nr 12
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Lp.

Zadania

Plan wg Uchwały Nr I/8//2014 Rady Powiatu w Częstochowie
z dnia 4 grudnia 2014 r.

1

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

104 673

1.1

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11

19 673

1.2

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a

25 000

1.3

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art. 13

0

1.4

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art. 26

0

1.5

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art.26 d

0

1.6

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26 e

60 000

1.7

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40

0

1.8

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe