Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-43/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 30 KWW Grażyny Dziedzic w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Anny Moniki Krzysteczko wybranej z listy kandydatów na radnych nr 30 KWW Grażyny Dziedzic w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Ruda Ślaska, Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia

1. o wstąpieniu na jej miejsce Pana Witolda Leszka Hanke, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

2. postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe