Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-47/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wiesława Ryszarda Ciężkowkiego wybranego z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Chorzów, Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia

1. o wstąpieniu na jego miejsce Pani Małgorzaty Doroty Błaszczyńskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejną największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.

2. postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe