Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-48/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt. 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Komisarz Wyborczy w Katowicach,

postanawia

1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Krzanowicach Pana Jarosława Gałkowskiego wybranego z listy kandydatów na radnych nr 26 KWW Wspólna Gmina Krzanowice w okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Krzanowicach z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

2. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Raciborskiego Pana Adama Hajduka wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW „Razem Dla Ziemi Raciborskiej” w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Raciborskiego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

3. postanowienie przekazać zainteresowanym, Wojewodzie Śląskiemu i przewodniczącym właściwych rad.

4. postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej.

5. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe