Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 20.V.2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r., Uchwałą Nr 907/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 923/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r., Uchwałą Nr 948/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 968/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr 984/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r., Uchwałą Nr 966/LVI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2014 r., Uchwałą Nr 1003/LVII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 listopada 2014 r. wprowadzić zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 29 033 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie

4 836 304

2) kredytu w kwocie

9 988 615

3) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie

1 756 385

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych12 452 196

2. Przychody budżetu w wysokości:

55 084 300

z tego:

1) kredyt w wysokości

35 988 615

2) pożyczki w wysokości

1 756 385

3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych16 859 300

4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie

480 000

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w wysokości:

26 050 800

z tego:

1) spłata kredytów

22 071 518

2) spłata pożyczek

28 482

3) udzielone pożyczki

3 950 800

zgodnie z załącznikiem nr 5.

;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014 - w kwocie 35 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15 819 223 zł, z tego:

a) w roku 2014 w kwocie 11 745 000 zł,

b) w roku 2015 w kwocie 4 074 223 zł,

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2014 z budżetu miasta w wysokości 3 950 800 zł,

3. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2014 w wysokości – 5 500 000 zł.;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 w wysokości 11 745 000 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 w wysokości 4 074 223 zł,

4) udzielenia w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 3 950 800 zł,

5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 5 500 000 zł.;

4) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2014” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i ustalić tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały i ustalić tekst jednolity załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2014 – Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 - w zakresie rozchodów, jak niżej:

a) zwiększyć paragraf 991 – Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 450 800 zł,

b) ogółem rozchody budżetu zwiększyć do kwoty 26 050 800 zł, z tego poszczególne rozchody będą kształtować się następująco:

- paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty – 3 950 800 zł,

- paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 10 645 382 zł,

- paragraf 993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów– 11 454 618 zł.

9) dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 – Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014 - w Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, jak niżej:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 1 170 892 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 1 170 892 zł;

10) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2014”, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

11) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2014 - Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 841 311 i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 099 886 616 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11 292 111 i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 128 920 116 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 450 800 zł, tj. z kwoty /-/ 29 484 300 do kwoty /-/ 29 033 500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 20.V.2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe