Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 27.V.2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Upoważnia się dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe