Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/20/2014 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – Rada Gminna postanawia:

§ 1. Upoważnić kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresy administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe