Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.155.495 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.753.008 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.402.487 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.742.245 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.005.168 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.737.077 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 1.586.750 zł. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczki w kwocie 814.422 zł,

b) kredyt w kwocie 242.891,16 zł,

c) wolne środki w kwocie 529.436,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.930.764,65 zł z tego:

a) pożyczki w kwocie 814.422 zł,

b) kredyt w kwocie 242.891,16 zł,

c) wolne środki w kwocie 873.451,49 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 344.014,65 zł.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 21.000 zł,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 20.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.050 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 458.431 zł oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 458.431 zł .

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody - 2.477.500 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu na inwestycje 954.980 zł,

dotacje przedmiotowe w wysokości 278.538 zł,

- koszty - 2.475.500 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000 .000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.057.313,16 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł.

2. Zaciągnięcia kredytu i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.057.313,16 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włodowice


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 Adm. rządowa 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Porozumienia z admin. 2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Dochody ze zlec 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 KZB 2015

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy 2015

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 16/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 Budżet Fundusz Sołecki 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe