Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.

Dział

Rozdział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

801

Oświata i wychowanie

3.500,00

w tym:

Dochody bieżące

3.500,00

w tym:

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

3.500,00

80195

Pozostała działalność

3.500,00

w tym:

Dochody bieżące

3.500,00

w tym:

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

3.500,00

R A Z E M  D O C H O D Y

3.500,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

801

80195

Pozostała działalność

3.500,00

I.  wydatki bieżące

3.500,00

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

3.500,00

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.500,00

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

3.500,00

O G Ó Ł E M :

3.500,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2014 rok otrzymują brzmienie:

Lp.

Nazwa zadania – cel wydatku

Klasyfikacja budżetowa
Dział     Rozdział       §

Kwota
złotych

2

3

4

5

6

I. Wydatki na finansowanie inwestycji


1.

Pomoc finansowa udzielona powiatowi na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej – ul. Podlesie


600


60014


6300


75.000,00

2.

Nakładki asfaltowe na drogach miejskich

600

60016

6050

3.566.091,82

3.

Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic

600

60016

6050

270.708,18

4.

Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno – sportowych w centrum Żywca

630

63095

6050

908.160,00


5.

Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego


630


63095


6059


147.450,00

6.

Zakup placu manewrowego

700

70005

6060

7.000,00

7.

Budownictwo socjalne

700

70095

6050

747.319,00

8

Zakup nowego samochodu służbowego

750

75023

6060

155.000,00


9.

Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo- sprzętowej w UM wraz z zakupem komputerów


750


75023


6050


155.000,00


10.

Przebudowa i zabezpieczenie informatyczne internetowych stron podmiotowych Urzędu Miejskiego w Żywcu


750


75023


6050


45.000,00

11.

Rozbudowa sieci intranetowej o kolejne hot spoty dla mieszkańców

750

75023

6050

25.000,00


12.

Instalacja kamer na Rynku i ul. Zamkowej na bazie żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej


750


75023


6050


65.000,00

13.

Wykonanie części monitoringu na terenie miasta Żywca obejmującego obszar Osiedla Parkowego

750

75023

6050

85.000,00

14.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6057

3.419.278,70

15.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6059

1.046.902,15


16.

Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Żywcu- Moszczanicy


801


80101


6060


217.000,00

17.

Remont dachu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żywcu

801

80101

6050

146.000,00

18.

Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu

801

80104

6050

820.000,00


19.

Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu


801


80104


6050


402.200,00

20.

Wyposażenie Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego

801

80104

6060

137.800,00

21.

Zakup bojlera gazowego dla Przedszkola nr 10

801

80104

6060

9.840,00

22.

Budowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu- Zabłociu

801

80104

6050

654.000,00

23.

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla MZSiP

801

80114

6060

55.160,00

24.

Zakup 2 dzienników elektronicznych

801

80195

6067

11.340,00

25.

Wykonanie dokumentacji remontu Żłobka Miejskiego

853

85305

6050

76.000,00

26.

Zakup koszy ulicznych

900

90003

6060

30.000,00

27.

Nabycie 294 szt. udziałów w Spółce MPWiK od Gminy Łodygowice

900

90095

6010

276.360,00

28.

Program ograniczania niskiej emisji dla m. Żywca

900

90095

6050

560.100,00

29.

Budowa Cmentarza Komunalnego (rozliczenie nakładów)

900

90095

6050

1.137.330,05

30.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego

900

90095

6050

150.000,00


31.

Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu


921


92195


6050


54.000,00


32.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6057


10.008.598,73


33.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6059


2.085.946,26

34.

Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie

921

92195

6059

358.950,00

35.

Zakup i montaż kotła c.o. w budynku gospodarczym stajni miejskiej

925

92595

6060

10.000,00

36.

Budowa boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie M. Żywca

926

92695

6050

514.161,00

R A Z E M :

28.432.695,89

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi:   131.918.779,07 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi:   131.836.087,71 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.082.691,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.

DOCHODY  OGÓŁEM:

131.918.779,07

2.

WYDATKI  OGÓŁEM:

131.836.087,71

3.

Wynik (1 – 2 ) –  nadwyżka:

82.691,36

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

3.000.000,00

z czego:

-  pożyczki

0

-  kredyty

3.000.000,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU

3.082.691,36

z czego

-  spłata rat zaciągniętych kredytów

2.307.692,36

-  spłata rat zaciągniętych pożyczek

774.999,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości  82.691,36 złotych przeznaczona zostanie na:

1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie -   82.691,36 złotych

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/381/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 grudnia 2013 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w złotych

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Żywiecki

0

0

75.000,00

600

Razem:

Transport i łączność

0

0

75.000,00

750

75095

Miasto Bielsko - Biała

0

0

3.224,00

750

Razem:

Administracja publiczna

0

0

3.224,00

754

75405

Komendy powiatowe Policji

0

0

3.000,00

754

Razem:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

0

3.000,00

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

17.000,00

85158

Izby wytrzeźwień

0

0

21.993,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

0

0

38.993,00

921

92109

Miejskie Centrum Kultury

2.870.000,00

0

0

92116

Żywiecka Biblioteka Samorządowa

701.500,00

0

0

92118

Muzeum Miejskie

1.290.400,00

0

0

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.861.900,00

0

0

926

92604

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0

1.029.300,00

0

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

1.029.300,00

0

RAZEM:

4.861.900,00

1.029.300,00

120.217,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0

0

14.000,00

630

Razem:

Turystyka

0

0

14.000,00

801

80101

Szkoły podstawowe

435.634,25

0

0

80104

Przedszkola

1.605.257,00

0

0

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

134.261,00

80110

Gimnazja

582.080,00

0

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

2.757.232,25

0

0

851

85153

Zwalczanie narkomanii

0

0

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

392.800,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

0

0

392.800,00


854


85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


0


0


30.000,00

85495

Pozostała działalność

0

0

8.500,00

854

Razem:

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

0

38.500,00

921

92195

Pozostała działalność

0

0

45.000,00

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

0

45.000,00

926

92695

Pozostała działalność

0

0

112.650,00

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

0

112.650,00

RAZEM:

2.757.232,25

0

602.950,00

O G Ó Ł E M :

7.619.132,25

1.029.300,00

723.167,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe