Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/11/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W uchwale nr  XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o określonej pojemności:

a) 120 l – 27,00 zł

b) 240 l – 43,00 zł

c) 1100 l – 125,00 zł.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, popiół i żużel oraz odpady biodegradowalne) ustala się następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów gromadzonych w pojemnikach o określonej pojemności:

a) 120 l – 5,00 zł

b) 240 l – 9,00 zł

c) 1100 l – 25,00 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr VII/13/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe