Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/14/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Zmienić treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XIII/2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.Dokonać zmian w przychodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.Ustalić deficyt w wysokości 4 627 370,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 6.Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.969. 566,50 zł

§ 7.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/14/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/14/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

1

2

3

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

509 882,41

Dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

509 882,41

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

50 000,00

Dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. nr ST5/4822/42g/BKU/14

50 000,00

OGÓŁEM:

559 882,41


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/14/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

319 278,09

60011

Drogi publiczne krajowe

127 578,09

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

"Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)"

127 578,09

60016

Drogi publiczne gminne

191 700,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

"Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej"

122 000,00

- "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rz. Mleczną długość 326 m w km 0+201 -0+527 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"

9 700,00

- "Przebudowa ul. Kadłubowej - dokumentacja projektowa"

60 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

780 222,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

780 222,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

- zwrot Agencji Nieruchomości Rolnych części kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości

692 400,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

- "Zakup gruntu"

87 822,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

150 000,00

15 700,00

80101

Szkoły podstawowe - SP1

60 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

- zakup energii SP 1 i SP 3

60 000,00

80104

Przedszkola

58 000,00

15 700,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

- zakup energii P 2

58 000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

- realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

7 000,00

- dotacja dla przedszkola niepublicznego

8 700,00

80110

Gimnazja

7 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

- zakup energii G 1

7 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

25 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

- "Zakup systemu finansowo-księgowego"

10 000,00

- "Zakup oprogramowania do rozliczania indywidualnych wpłat rodziców za usługi przedszkoli"

15 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

63 500,00

20 172,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

63 500,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

"Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej"

63 500,00

90095

Pozostała działalność

20 172,00

Wydatki bieżące - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

-"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

20 172,00

926

KULTURA FIZYCZNA

162 000,00

88 000,00

92601

Obiekty sportowe

162 000,00

88 000,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dodatkowe zatrudnienie osób na Pływalni

75 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

- "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym"

162 000,00

- "Zakup wykładzin ochronnych"

13 000,00

OGÓŁEM

694 778,09

904 094,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/14/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Lp.

Treść

§

Zmniejszenie przychodów

1

2

3

4

PRZYCHODY OGÓŁEM

350 566,50

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

350 566,50

1.

- pożyczka z WFOŚiGW

350 566,50

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe