Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy Bytom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin targowisk miejskich na terenie Gminy Bytom, dla targowisk:

1) „U Ewy”, przy ul. Strzelców Bytomskich;

2) Stowarzyszenie Kupców Targowisk, przy ul. Zakątek;

3) Stowarzyszenie Kupców „Cider Centrum”, przy ul. Strzelców Bytomskich;

4) „Dwunastka Robert i Marta Jońca s.c.”, przy ul. Stolarzowickiej,

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr III/19/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Regulamin targowisk miejskich na terenie Gminy Bytom

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego, zwanego dalej „targowiskiem”.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku.

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Bytom.

2. Targowisko prowadzone jest przez Zarządcę na podstawie umowy zawartej z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu.

3. Targowisko czynne jest w dniach i godzinach ustalonych przez Zarządcę.

§ 3. 1. Miejsca handlowe zajmują w pierwszej kolejności handlujący, którzy mają zawartą z Zarządcą targowiska umowę o rezerwację miejsca handlowego, która określa warunki rezerwacji.

2. Miejsce handlowe nie może być odstępowane przez handlującego bez pisemnej zgody Zarządcy.

§ 4. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 5. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary za wyjątkiem:

1) towarów o nielegalnym pochodzeniu;

2) broni, amunicji i materiałów wybuchowych;

3) innych artykułów, których sprzedaż jest zakazana na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. Na targowisku zabrania się:

1) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych;

2) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych;

3) sprzedaży grzybów dziko rosnących nieposiadających certyfikatu;

4) wjazdu na teren targowiska samochodami bez zgody Zarządcy targowiska;

5) zajmowania i tarasowania przejść i dróg przejazdowych;

6) parkowania pojazdów;

7) ustawiania i przestawiania własnych bądź istniejących punktów sprzedaży bez zgody Zarządcy.

§ 7. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) uiszczenia dziennej opłaty targowej o ile nie są stronami umów na dzierżawę pawilonu;

2) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej, posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osób uprawnionych do kontroli;

3) oznakowania punktu sprzedaży: nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej działalność handlową wraz ze wskazaniem jej siedziby lub miejsca zamieszkania;

4) prowadzenia handlu w punkcie sprzedaży wskazanym przez Zarządcę;

5) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku;

6) należytego korzystania z pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie targowiska;

7) umieszczania cen detalicznych na sprzedawanych towarach;

8) ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną, w taki sposób ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości ważenia i mierzenia;

9) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego, bieżącego usuwania odpadów na swoim stanowisku oraz pozostawienia tego stanowiska w czystości;

10) usunięcia z miejsca handlowego, po zakończeniu sprzedaży, wszelkich rzeczy stanowiących własność handlującego;

11) stosowania się do zaleceń Zarządcy i służb porządkowych;

12) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i porządkowych.

§ 8. 1. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu jest Zarządca, Straż Miejska, Policja oraz upoważniony przedstawiciel Gminy Bytom.

2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży powinny okazać dowód uiszczenia opłaty targowej.

3. O zaistniałym przypadku sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła należy powiadomić właściwy organ.

§ 9. Właściciel oraz Zarządca nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby prowadzące handel na targowiskach.

§ 10. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy zgłaszać w siedzibie Zarządcy.

§ 11. W razie nieprzestrzegania przez osoby handlujące na targowisku niniejszego regulaminu, Zarządca ma prawo przy pomocy odpowiednich służb porządkowych zastosować sankcje o charakterze administracyjno-prawnym.


Uzasadnienie do Uchwały Nr III/19/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/19/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m. in. sprawy dotyczące prowadzenia targowisk i hal targowych. W związku z kompleksowym przejęciem zadań dotyczących targowisk miejskich, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu wprowadza jednolity regulamin dla wszystkich targowisk miejskich na terenie Gminy Bytom.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe