Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 ze zm.), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubliniec (uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu nr 266/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2012 r.)

Rada Miejska uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej (uchwała nr 353/XXXIV/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 r. dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej)

§ 1. Zmiana planu obejmuje teren o powierzchni ok. 29,23 ha położony w rejonie ulicy Klonowej.

§ 2. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 4 nie ulega zmianie.

§ 3. Integralną częścią uchwały są:

1. Załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

2. Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. W uchwale nr 353/XXXIV/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej § 7 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „należy zapewnić miejsca do parkowania i garażowania pojazdów osobowych i ciężarowych zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu i z prowadzonej działalności (min. w ilości 1 miejsce postojowe na 1 zatrudnionego pracownika) wyłącznie na terenie nieruchomości”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/III/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miejska w Lublińcu stwierdza – w oparciu o dokumentację z wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/III/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej, przyjmuje ustalenia zmiany planu, stwierdzając, że uchwalenie zmiany planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe