Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/29/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXXVI/1161/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. Poz 594 z 2013r. z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. A i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Poz. 849 z 2014 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Poz 749 z 2012 roku z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/1161/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014r. zmienia się zapis § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Pobór opłaty targowej powierza się firmie: „Usługi porządkowo-czystościowe Romana Bańka, ul. Grodziecka 35 lok. 5, 41-250 Czeladź”

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr LXXVI/1161/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014r. pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe