Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.211, art.212,art.214, art.215, art.217,art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237,art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34.837.714,00zł, wtym:

1) dochody bieżące 31.206.579,00zł

2) dochody majątkowe 3.631.135,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33.680.230,17zł, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.064.360,17zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.615.870,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.157.483,83zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.157.483,83zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załąxcznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zdań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu do kwoty określonej w punkcie 1.

3. Upoważnia się Wójta gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznań jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe