Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.24.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2014r.

dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

u c h w a l a

§ 1. W Uchwale Nr XII.133.2014 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 30 października 2014 r.  dotyczącą zmiany w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój (Dziennik Urzędowy  Województwa Śląskiego 2014. 5648 z dnia 10 listopada 2014 r.) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe